fbpx

Algemene Voorwaarden Fysiofocus – Fysiotherapiepraktijk

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en behandelingen die worden aangeboden door Fysiofocus, hierna te noemen “de Praktijk”.
 2. Door gebruik te maken van de diensten van de Praktijk, gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Verantwoordelijkheid Zorgverzekering

 1. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van zijn/haar zorgverzekeringspolis en het controleren van de dekking voor fysiotherapiebehandelingen.
 2. Indien de cliënt een afspraak maakt bij de Praktijk zonder dekking voor fysiotherapie in het zorgpakket, is dit volledig de verantwoordelijkheid van de cliënt. De Praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die hieruit voortvloeien.

Artikel 3: Gegevensdeling en Behandelplan

 1. De cliënt stemt ermee in dat relevante medische en persoonlijke gegevens worden gedeeld met de behandelend therapeut en eventueel met de huisarts, ten behoeve van een adequaat behandelplan en voor verslaglegging.
 2. De Praktijk handhaaft strikte vertrouwelijkheid met betrekking tot de gedeelde gegevens en houdt zich aan de geldende wetgeving omtrent gegevensbescherming.
 3. De cliënt gaat akkoord met het behandelplan dat door de therapeut wordt opgesteld, tenzij de cliënt schriftelijk aangeeft niet akkoord te zijn met het voorgestelde behandelplan.

Artikel 4: Afspraken en Annulering

 1. Afspraken dienen tijdig te worden gemaakt en kunnen worden geannuleerd of verzet, mits dit minimaal 24 uur van tevoren gebeurt. Bij niet-naleving kan de Praktijk kosten in rekening brengen.
 2. In geval van verhindering dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de Praktijk te melden.

Artikel 5: Betaling

 1. De tarieven voor de diensten van de Praktijk zijn beschikbaar op de website en/of in de praktijkruimte.
 2. Betaling dient direct na de behandeling plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen met de Praktijk.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De Praktijk is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit de behandeling, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid vanuit de zijde van de Praktijk.
 2. De cliënt wordt aangeraden om vooraf eventuele medische aandoeningen en klachten te bespreken met de behandelend therapeut.

Artikel 7: Geschillen

 1. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Praktijk en de cliënt, met als doel een minnelijke oplossing te vinden.
 2. Indien een geschil niet op minnelijke wijze kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 8: Slotbepaling

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de Praktijk worden gewijzigd. De meest recente versie is te vinden op de website van de Praktijk.

Aldus opgesteld en in werking getreden op 01-01-2020

Door gebruik te maken van de diensten van Fysiofocus verklaart de cliënt akkoord te gaan met bovengenoemde algemene voorwaarden.