fbpx

Algemeen

FysioFocus neemt de privacy van je persoonsgegevens serieus. Wij respecteren je rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met je gegevens omgaan en informeren we je over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van je persoonsgegevens

FysioFocus maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op je gegevens uit te voeren. Je moet hierbij denken aan leveranciers van software om je bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. FysioFocus blijft te allen tijde verantwoordelijk voor je gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties je gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie

Indien je bij één van de FysioFocus praktijken een behandeling wil ondergaan moeten we gegevens over je verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met je, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO- modelregeling van het KNGF).

FysioFocus kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

Gegevens worden ook verzameld indien je gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • om een goede medische behandeling te geven
 • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.
 • het versturen van een nieuwsbrief. Hiervoor kun je zich te allen tijde afmelden via een keuze onderaan de nieuwsbrief.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 20 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Doorsturen van informatie

FysioFocus stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

 • je zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
 • op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
 • naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde.
 • Indien het bij je behandeling zinvol geacht wordt je gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Beveiliging

FysioFocus neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website FysioFocus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door FysioFocus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FysioFocus op via info@FysioFocus.nl

 • Alle medewerkers binnen FysioFocus hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hyperlinks

De website van FysioFocus kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. FysioFocus kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer je de website van FysioFocus verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van je privacy. Wees je hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt. Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene

Als cliënt heb je rechten als het gaat om je persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op informatie: via deze verklaring laten wij je weten welke gegevens er van je verwerkt worden en met welk doel.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden op verzoek van jou (of door derden) verstrekt en vereisen je schriftelijke toestemming. Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoetgekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
 • Je mag een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier toevoegen.
 • Je mag, in bepaalde gevallen, jezelf tegen de verwerking van je gegevens verzetten.
 • Je mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Als je gebruik wilt maken van bovenstaande rechten, kun je mailen naar info@FysioFocus.nl. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier door een cliënt, is FysioFocus verplicht binnen vier weken te voldoen. Indien een verzoek geweigerd wordt door FysioFocus, zal dit schriftelijk aan de cliënt meegedeeld worden, inclusief de reden hiervoor.

FysioFocus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.